วันที่ 24 เมษายน 2562
ความเป็นมา

          เริ่มจากได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ริเริ่มการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทางทะเล เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆต่อมา ในสมัยของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ กระทั่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ได้ริเริ่มให้จัดตั้งชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

          ตั้งแต่บัดนั้น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขึ้น แต่ต่อมา "ศูนย์อำนวยการกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ" ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ” ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ มีทั้งหมดแห่ง ประกอบด้วย หน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๑ (ภาคตะวันออก) , หน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๒ (ภาคตะวันตก) , หน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๓ (ภาคใต้) ,หน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ หน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๕ (ภาคเหนือ) เพื่อรายงานการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการและการกำกับดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันและการกู้ภัย พร้อมรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาในกรณีหากมีเหตุการณ์อุบัติภัยในเขตอุทยานแห่งชาติ

          หน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๕ (ภาคเหนือ) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมา ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๕ (ภาคเหนือ) ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน” โทรศัพท์,โทรสาร ๐๕๓-๒๑๒๙๙๖

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com