วันที่ 24 เมษายน 2562
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม กู้ภัยทางสูง (อบจ.เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัย

ภายใต้โครงการ " การกู้ภัยทางสูงขั้นต้น " โดยมี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายไพรัช ใหม่ชมภู

ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทางศูนย์กู้ภัยและมวนชลสัมพันธ์ได้เข้าร่วมโครงการและสังเกตุการในการฝึกอบรมในครั้งนี้

โดยส่งเจ้าหน้าศูนย์ฯ เข้าเป็นคณะวิทยากรในการอบรมกู้ภัยทางสูงและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยและมวลชลสัมพันธ์

ภาคเหนือตอนล่างและศูนย์กู้ภัยและมวนชลสัมพันธ์ภาคตะวันตก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการกู้ภัยทางสูงในครั้งนี้ด้วย

altalt.

altalt

altalt

altalt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com