วันที่ 24 เมษายน 2562
เป็นวิทยากรในการเข้าค่ายพักแรมจัดกิจกรรมรับน้องของโรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์

     ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯเป็นวิทยากรในการเข้าค่ายพักแรมจัดกิจกรรมรับน้องของโรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมนันทนาการในระหว่างการเข้าค่ายพักแรกเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีแก่หมู่คณะ อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเนื้อหาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการดำรงชีพในป่า(ชาวค่าย)

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com