วันที่ 24 เมษายน 2562
อำนาจหน้าที่

     ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน รับผิดชอบดำเนินการประสานการปฏิบัติกับหน่วยกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (สาขาลำปาง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) จำนวน ๒๙ หน่วย ได้แก่

 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง                                               อุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง,จังหวัดลำพูน

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง                                              อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง,จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่                         อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย,จังหวัดลำปาง,จังหวัดพะเยา

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย                                           อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา

อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา                                                 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา,จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่                                           อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดเชียงราย                อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่                                   อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดลำพูน                       อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดแม่ฮองสอน

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่                                            อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดแม่ฮองสอน               อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่                     

อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่                                        อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน,จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดตาก            อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน                              อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com